Fjerritslev Fjernvarme vil anke til Højesteret 9. juni 2015

9. juni 2015

Fjerritslev Fjernvarme vil anke til Højesteret

Landsrettens afgørelse i sagen om cadmiumindhold i spildevandsslammet er den første i Danmark, der over for et fjernvarmeværk statuerer objektivt ansvar efter Miljøerstatningsloven.

Loven har været i kraft siden 01.07.1994, og afgørelsen er den første af sin art, der bringer Miljøerstatningsloven i anvendelse.

Loven opererer med to centrale begreber, der begge skal være opfyldt, for at et objektivt ansvar kan komme på tale:

  1. Der skal være sket en forurening af miljøet.
  2. Forureningen skal have resulteret i en skade eller en forringelse af miljøet.

I den aktuelle sag er der ikke udledt forurening til hverken grundvand, vandløb, søer eller havet.

Sagens kernepunkt er alene, at cadmiumindhold i spildevandsslammet hos Jammerbugt Forsyning A/S i en periode muligvis har overskredet den gældende grænseværdi for at kunne udbringe slammet på landbrugsjord.

Der er således ikke sket nogen skade på det omgivende miljø, men alene tale om at spildevandsslammet bortskaffes på anden måde, enten ved forbrænding eller ved udspredning på landbrugsjord i Tyskland, hvor der tillades et højere cadmiumindhold i slam til landbrugsjord.

Rensningsanlæggets opgave er jo netop at udskille tungmetaller og miljøfremmede stoffer fra det spildevand, der ledes til kloakken, for at forhindre, at stofferne udledes til det omgivende miljø.

Sagen er således meget principiel, da afgørelsen for første gang i dansk retspraksis definerer Miljøerstatningslovens forureningsbegreb, og hermed udstrækker begrebet til at omfatte ”forurening af kloakvand”.

Denne fortolkning er i strid med det forureningsbegreb, der er indeholdt i den betænkning, der af Justitsministeriet blev udarbejdet i 1992 i forbindelse med lovforberedelsen. Fortolkningen er endvidere i strid med forureningsbegrebet, som dette er beskrevet i bemærkningerne til loven i forbindelse med, at denne blev vedtaget.

Landsrettens afgørelse fraviger endvidere princippet om, at ”forureneren betaler”, da fjernvarmeværket med afgørelsen er dømt til at afholde udgiften til bortskaffelse af alt cadmiumforurening, herunder til bortskaffelse af det betydelige bidrag, der stammer fra husholdningsspildevand og cadmiumbidrag fra andre virksomheder og industrier.

Landsrettens afgørelse har været forelagt for miljøretseksperten, professor dr. jur. Ellen Margrethe Basse, der har været medforfatter på den kommenterede udgave af Miljøerstatningsloven. Ellen Margrethe Basse har bekræftet, at det efter hendes opfattelse ikke er korrekt at statuere objektivt ansvar efter Miljøerstatningsloven i den aktuelle situation, og at sagen, også af andre årsager, bør søges indbragt for Højesteret.

Sagen er af stor principiel betydning for alle danske fjernvarmeværker, og bestyrelsen for Fjerritslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. har derfor besluttet at anmode Dansk Fjernvarme om at indtræde i sagen.

Bestyrelsen er endvidere indstillet på at ansøge Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret og forventer Dansk Fjernvarmes opbakning til dette.