Ny forsyningssikkerheds-afgift pr. 1. januar 2014

18. september 2013

Ny forsyningssikkerheds-afgift pr. 1. januar 2014

Folketinget forventes at vedtage Lov om Forsyningssikkerhedsafgift med ikrafttræden pr. 1. januar 2014. Dette betyder i praksis, at prisen for varme ved et forbrug på eksempelvis 18 MWh/pr. år stiger med kr. 720,00 for varmeåret 2013/14

Forsyningssikkerhedsafgiften er en del af Energiaftale 2012 og har til formål at finansiere andre elementer i energiaftalen.

Desuden har indførelsen af afgiften til formål at tilskynde til et lavere forbrug af brændsler til rumvarme. 

Samtidig med at udgiften til brændsler til rumvarme bliver dyrere, nedsættes afgifterne på energi anvendt til procesformål, dvs. den energi der anvendes af virksomheder til fremstilling af varer.

I den fremlagte plan for den fremtidige danske energiforsyning skal anvendelsen af fossile brændsler, såsom olie og gas, udfases. Derimod skal anvendelsen af vindkraft flerdobles, mens Vedvarende Energikilder (VE) som f.eks. halm og træpiller skal supplere. Med det nuværende prisniveau på VE-energi vil disse brændsler være et oplagt alternativ til de fossile brændsler.

Der er imidlertid tungtvejende grunde til, at VE-energi kun skal være et supplement til energiforsyningen, mens vindkraft skal være den bærende energikilde. Dette skyldes ikke mindst, at VE-brændsler er en begrænset ressource, hvorfor det må antages, at både efterspørgslen og priserne vil stige i fremtiden i både Danmark samt i udlandet.

En anden årsag til, at man ønsker at begrænse anvendelsen af VE-energi til rumvarme, er, at de pågældende brændsler efterspørges til andre formål som f.eks. fødevarer, papir og tømmer.

Desuden vil en for kraftig anvendelse af VE-brændsler kunne true den miljømæssige bæredygtighed.